مقاله بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت ارتباطی مدیر
مقاله سلامت سازمانی
مقاله مدیران مدارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نسب سیدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی پور کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان پارس آباد بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه مدیران مدارس پارس آباد که برابر ۱۵۷ مدیر و کلیه دبیران که ۱۳۲۳ نفر می باشند که در نهایت حجم نمونه مدیران با استفاده از فرمول کوکران ۷۶ نفر و حجم نمونه معلمان (به ازاء هر مدیر ۵ معلم) ۳۸۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد شده، شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون ای جی و پرسشنامه سلامت سازمانی OHI هوی و همکاران می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که طبق آزمون ضریب همبستگی انجام گرفته عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است: بین مهارت های ارتباطی مدیران، مهارت کلامی، مهارت شنود و مهارت بازخورد مدیر با سلامت سازمانی مدارس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. طبق آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مهارت شنود بیشترین تاثیر را در پیش بینی سلامت سازمانی میان ۷۱% دارد.