مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش عاطفی کارکنان ادارات دولتی شهرستان جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۸۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش عاطفی کارکنان ادارات دولتی شهرستان جیرفت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله مدیریت دانش
مقاله هوش
مقاله هوش عاطفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری افلاطون
جناب آقای / سرکار خانم: پورکیانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: میجانی محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر توجه به دانش یکی از موضوعات مطرح در سازمان ها بوده است و مدیران سازمان ها دریافته اند که برای ادامه حیات و توسعه سازمان باید از این منبع کلیدی به درستی استفاده کنند و اینکه مدیریت بر دانش منجر به موفقیت سازمان خواهد شد. از طرفی هوش عاطفی با تاکید بر ویژگی هایی چون خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی های اجتماعی و مدیریت روابط از اهمیت ویژه ای برخوردارشده و ابزاری نوین و شایسته در دست مدیران برای هدایت افراد درون سازمان و تامین رضایت آنان است. با توجه به مواردی که گفته شد یکی از سوالاتی که در حوزه مدیریت برای سازمان ها و پژوهشگران مطرح می باشد رابطه بین مدیریت دانش و هوش عاطفی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین مدیریت دانش و هوش عاطفی رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری در این پژوهش کارکنان ادارات دولتی شهرستان جیرفت است و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه و فرمول کوکران ۲۸۰ نفر از کارمندان انتخاب شد.به منظور جمع آوری داه ها از دو پرسشنامه از پیش ساخته شده مدیریت دانش با روایی ۹۳% و پایایی ۹۲% و هوش عاطفی با روایی ۹۴% پایایی ۷۸% استفاده شده. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بوده و از نظر نوع تجزیه و تحلیل داده ها در آن از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های همبستگی اسپرمن و کندال از طریق نرم افزار آماری SSPS انجام شده است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش و مولفه هایش با هوش عاطفی کارکنان رابطه افزایشی معنی داری وجود دارد که این همبستگی بین تحصیل دانش و هوش عاطفی نسبت به همه قوی تر است.