مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و علمی– کاربردی تربت جام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جو سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و علمی– کاربردی تربت جام
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله مدیریت دانش
مقاله جو سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی نیا خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه کارکنان اعم از اعضاء هیات علمی و کارمندان اداری مراکز آموزش عالی (آزاد، پیام نور و علمی- کاربردی) می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۱۶۵ نفر بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد شده شامل: پرسش نامه مدیریت دانش دارای ۳۸ سوال ۵ گزینه ای با مولفه های (اکتساب دانش، تسهیم دانش و کاربرد دانش) و پرسش نامه جو سازمانی با ۴۲ سوال (که ۲۱ سوال آن مربوط به رفتار و برخوردهای رئیس با کارکنان و ۲۱ سوال آن مربوط به رفتار و برخوردهای کارکنان با یکدیگر) استفاده شد. جهت ارزیابی و بررسی فرضیه های تحقیق که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی است از آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و جو سازمانی در مراکز آموزش عالی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. هم چنین ارتقاء دانش در بین کارکنان مراکز آموزش عالی در بهبود جو سازمانی این مراکز موثر بوده است.