مقاله بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محدودیت های مالی
مقاله ارزش وجه نقد
مقاله خالص سرمایه گذاری
مقاله ارزش شرکت
مقاله بازدهی مازاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادآورنهندی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: درخور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری است. محدودیت مالی که بیشتر شرکت ها به نوعی دچار آن می باشند یکی از مباحث مهم برای تمام شرکت ها در سطح جهان می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بررسی شده است (۴۳۰ سال – شرکت). برای تعیین اینکه شرکتی دارای محدودیت مالی است یا بدون محدودیت مالی از سه شاخص استفاده گردیده است. در راستای بررسی اهداف تحقیق سه فرضیه اصلی مطرح گردیده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که وجه نقد در مورد شرکت هایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. نتایج فرضیه دوم رابطه مستقیم وجه نقد با میزان سرمایه گذاری را نشان داد. در فرضیه سوم بررسی گردید که تغییرات وجوه نقد در شرکت هایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث بازدهی مازاد می شود که در نهایت این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفت.