مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دان (مطالعه موردی دانشگاه سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دان (مطالعه موردی دانشگاه سمنان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله دانش
مقاله مدیریت دانش و دانشگاه سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع زاده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رزقی شیرسوار هادی
جناب آقای / سرکار خانم: بهار سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف از این مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان دانشگاه سمنان می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد سطح مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه ضعیف ارزیابی شده است. علاوه بر این، بین کلیه مولفه های فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد، اما شدت این همبستگی در بین مولفه ها متفاوت است.
نتیجه گیری: دانشگاه سمنان برای اینکه بتواند به نحو مطلوب تری از برنامه های استقرار مدیریت دانش استفاده کند و مدیریت دانش را در سازمان با موفقیت پیاده سازی کند نیاز به این دارد که در درجه اول فرهنگ سازمانی خود را شناسایی کند و برنامه های مدیریت دانش را متناسب با فرهنگ سازمانی موجود اجرا کند.