مقاله بررسی رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عرق ملی مصرف کننده و رفتار خرید در کالاهای خارجی در خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عرق ملی مصرف کننده و رفتار خرید در کالاهای خارجی در خراسان رضوی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهرجو الهام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی تورج
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و کاربردی است هدف از انجام این تحقیق آزمون ارتباط بین عرق ملی مصرف کننده و حالات اوست. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه پایگاه های خرید مصرف کنندگان شامل (خرده فروشی ها، فروشگاه های زنجیره ای، بازار لوازم مصرفی و …) در مشهد و نیشابور در سال ۹۰-۸۹ است که با توجه به آن، حجم نمونه به روش خوشه ای دو مرحله ای ۳۸۵ نفر تعیین شد. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی سنجیده شد که برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از نرم افزارآماری spss نسخه ۱۹ و در سطح استنباطی داده ها، از نرم افزار لیزرل نسخه ۸٫۵۳ استفاده شد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل دموگرافیک و عرق ملی رابطه قابل تحلیلی وجود ندارد و بین فاکتورهای اجتماعی- روانی، فرهنگ، اهمیت خرید کالا و عرق ملی رابطه مثبتی وجود ندارد و بین ضرورت خرید کالا و اهمیت خرید کالا رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. نتیجه ای که از تجزیه و تحلیل داده ها گرفته شد، نشان داد که عرق ملی مصرف کنندگان ایرانی پایین می باشد و در نتیجه تمایل به خرید محصولات داخلی در ایران پایین است. این مساله زیان های مختلفی را برای اقتصاد و بازرگانی کشور به وجود می آورد.