مقاله بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۱۵ تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۱۵ تهران)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد سازمانی
مقاله سرمایه اجتماعی شهروندان
مقاله مدلسازی معادلات ساختاری
مقاله شهرداری منطقه ۱۵ تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیروانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکراصفهانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لواف زاده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست. بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. به نظر می رسد شناخت و بررسی ابعاد عملکرد سازمانی شهرداری، می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی بینجامد.
در این راستا در این پژوهش سعی شده به تشریح ابعاد «عملکرد سازمانی شهرداری» و «سرمایه اجتماعی شهروندان» پرداخته و چگونگی رابطه «عملکرد سازمانی شهرداری» بر «سرمایه اجتماعی شهروندان» منطقه ۱۵ تهران مورد بررسی قرار گیرد. برای این کار پس از مرور ادبیات و شناسایی شاخص ها، پرسشنامه «عملکرد سازمانی شهرداری» و «سرمایه اجتماعی» بین شهروندان شهرداری منطقه ۱۵ تهران توزیع و در نهایت ۴۴۷ پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق، از آزمونهای «ضریب همبستگی» و «مدلسازی معادلات ساختاری» استفاده شد.
همسو با فرضیات تحقیق، ضرایب همبستگی نشان می دهند برای ایجاد و ارتقای «سرمایه اجتماعی منطقه ۱۵ تهران» شهروندان باید «عملکرد سازمانی شهرداری» را افزایش داد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری در حوزه عملکرد سازمانی شهرداری، به ترتیب بر ابعاد «عملکرد اجتماعی-فرهنگی»، «عملکرد حمل و نقل و ترافیک»، «عملکرد خدمات شهری» و «عملکرد فنی-عمرانی» تاکید دارد. همچنین در حوزه سرمایه اجتماعی شهروندان، عوامل «اعتماد درونی»، «اعتماد تعمیم یافته»، «شرکت در فعالیت های داوطلبانه»، «مشارکت اجتماعی متقابل» و «احساس هویت»، اهمیت می یابند.