مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله حمایت سازمانی ادراک شده
مقاله عزت نفس سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سخراوی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیری آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی چگنی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی راد بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران تشکیل می دهند که از میان آنها ۲۱۹ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش پرسشنامه های عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و عزت نفس سازمانی را تکمیل نمودند. داده ها از طریق الگوسازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شدند. یافته ها بیانگر این مطلب بودند که عدالت سازمانی با حمایت سازمانی ادراک شده رابطه مثبت معنی دار دارد. همچنین رابطه بین عزت نفس سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان مثبت و معنی دار بدست آمد. بطور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراک شده نقش میانجی گری را در رابطه بین عدالت سازمانی و عزت نفس سازمانی ایفا می نماید.