مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله عدالت سازمانی
مقاله اخلاق حرفه ای
مقاله سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولی زاده اردکانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: زکیانی شعله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات اخیر مربوط به سازمان و شناخت آن، توجه بسیاری از مدیران و محققین را به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی جلب کرده است. همچنین رعایت عدالت سازمانی به افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی و درک کارکنان از اخلاق حرفه ای کمک شایانی می کند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط و همبستگی رفتار شهروندی سازمانی با عدالت سازمانی به عنوان یکی از اصول اخلاق حرفه ای در کارکنان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی – همبستگی می باشد که بر روی ۱۵۰ نفر از کارکنان شاغل در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشتمل بر دفاتر معاونت، اطلاع رسانی، پژوهش، اداره امور عمومی، اخلاق پزشکی و مالی صورت گرفته است. حجم نمونه ۱۴۶ نفر و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی در ۵ بعد وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت مدنی، جوانمردی و ادب و عدالت سازمانی با انواع رویه ای، توزیعی و مراوده ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 15 انجام گرفت.
یافته ها: آزمون آماری پیرسون همبستگی معناداری را بین رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در میان کارکنان این معاونت نشان داد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که احترام به مبانی اخلاق حرفه ای با رعایت عدالت سازمانی، با رفتار مدنی سازمانی کارکنان، رابطه مثبت و معناداری دارد.
نتیجه گیری: با افزایش درک و رعایت عدالت سازمانی به عنوان یکی از اصول اخلاق حرفه ای، رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ارتقا و افزایش می یابد. همچنین پیشنهاد می شود مدیران با رعایت عدالت سازمانی در جهت ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان خود در راستای احترام به مبانی اخلاق حرفه ای تلاش کنند.