مقاله بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی در گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۹۶ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی در گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوه ها تصمیم گیری
مقاله سلامت سازمانی
مقاله مدیر گروه
مقاله گروه های آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: کیوان آرا محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شیوه تصمیم گیری مدیران می تواند در راستای عملکرد صحیح گروه های آموزشی در دانشگاه ها موثر باشد و تاثیر مثبت آن بر سلامت سازمانی گروه سبب افزایش اثربخشی آن می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی در گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش بررسی: نوع پژوهش توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه، شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشکده های دانشگاه (۵۹۴ نفر) در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ بود و یک نمونه ۲۳۴ نفری با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته شیوه تصمیم گیری و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (۱۹۹۰) بود. پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (r2=0.92, r1=0.86) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (15) و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که شیوه تصمیم گیری مشورتی، بیشترین میانگین و شیوه تصمیم گیری آمرانه، کم ترین میانگین را در میان مدیران گروه ها دارد. همچنین میزان سلامت سازمانی بیشتر از سطح متوسط بوده، لیکن میزان یگانگی نهادی و نفوذ مدیر در سطح متوسط بوده است. از طرفی، رابطه بین نمرات شیوه تصمیم گیری و ابعاد سلامت سازمانی معنادار و مثبت بوده است. لیکن رابطه بین نمرات تصمیم گیری آمرانه و ابعاد حمایت منابع و روحیه، رابطه بین نمرات تصمیم گیری مشورتی و بعد یگانگی نهادی، رابطه بین نمرات تصمیم گیری مشارکتی و ابعاد یگانگی نهادی، حمایت منابع، روحیه و تاکید علمی از نظر آماری معنادار نیست.
بحث و نتیجه گیری: تصمیم گیری مبتنی بر مشورت و مشارکت در گروه های آموزشی می تواند موجب تقویت و حفظ سلامت سازمانی شود. روحیه بالای اعضا و یگانگی نهادی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و به ارتقاء فرآیندهای آموزش و پژوهش در گروه ها منجر خواهد شد.