مقاله بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی و سرعت بهبودی بیماران قلبی- عروقی بعد از جراحی بای پس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۵۶۴ تا ۵۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی و سرعت بهبودی بیماران قلبی- عروقی بعد از جراحی بای پس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه های اجتماعی
مقاله سرعت بهبود
مقاله بیماری قلبی و عروقی
مقاله جراحی بای پس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودنیا ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صالح آبادی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: خاکزاد زهراالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از مسایل اساسی در ارتباط با بیمارانی که تحت جراحی بای پس قرار می گیرند، نارسایی در بهبود آنها بعد از عمل جراحی است. تاخیر در بهبود بیماران بعد از جراحی، برآیندهای منفی بالینی، روانی و اقتصادی متعددی هم برای بیمار و هم برای تامین کننده مراقبت پزشکی به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین شبکه های اجتماعی و سرعت بهبود بیماران قلبی عروقی بعد از جراحی بای پس انجام شده است.
روش بررسی: این پژوهش در قالب یک طرح پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران قلبی کرونر بود که جراحی بای پس را انجام داده بودند. معیار ورود بیماران، سپری شدن دست کم یک هفته از عمل جراحی آنها بود. داده ها با استفاده از شاخص شبکه اجتماعی برکمن و سیم (BSSNI) و پرسشنامه محقق ساخته سرعت بهبود بیماری جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: تفاوت معنی داری بین بیماران با سرعت بهبودی بالا و سرعت بهبودی پایین از نظر شبکه اجتماعی (p<0.01) وجود داشت.
نتیجه گیری: بیماران با سرعت بهبودی بالا، از گستره بالاتر شبکه اجتماعی در مقایسه با بیماران با سرعت بهبودی پایین برخوردار بودند. این نتیجه نشان داد که شبکه های اجتماعی از جمله عوامل موثر در مداخله های رفتاری و اجتماعی با هدف افزایش سرعت بهبود بیماران قلبی عروقی بعد از جراحی بای پس می تواند باشد.