مقاله بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در رسالت مدیریت دولتی (مدیریت دولتی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت
مقاله سلامت سازمانی
مقاله رفتار
مقاله رفتار سازمانی
مقاله مدیران
مقاله دانشگاه پیام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی خاتون
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع زاده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی رکابدارکلایی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلامت سازمانی اشاره به وضیعتی دارد که در آن سازمان علاوه بر این که در محیط خود پایدار می ماند، در درازمدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شود و توانایی های لازم برای بقاء خود را پیوسته ایجاد کرده و گسترش دهد. زمانی که ویژگی های رفتاری یک سازمان سالم مورد بررسی قرار می گیرد، مهم ترین مساله ای که به صورت بارز در زمینه رفتاری از کارکنان مشاهده می شود، احساس تعلق خاطر و دلبستگی به کار و سازمان می باشد. لذا، رفتار سازمانی یکی از متغیرهایی است که در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. رفتار سازمانی، فعالیت های کاری و رسمی است و به عملکرد موثر سازمان کمک می کند. این رفتار به عنوان عملکرد زمینه ای یا رفتار سازمانی اجتماعی مطرح است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران دانشگاه پیام نور استان مازندران می باشد. حجم نمونه بر اساس اصول علمی و جدول تعیین حجم نمونه ۶۵ نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای بررسی سوالات ویژه پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. لذا پرسشنامه ای حاوی ۴۴ سوال سلامت سازمانی در پنج مولفه که شامل: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، پشتیبانی منابع، روحیه، تاکید علمی و همچنین پرسشنامه ای حاوی ۱۲ سوال رفتار سازمانی می باشد. تهیه گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مقدار ۰٫۸۶ محاسبه شد. برای تحلیل نتایج آمار توصیفی و آمار استنباطی، از آزمون دو جمله ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه معناداری بین مدل سلامت سازمانی و رفتار سازمانی مدیران دانشگاه وجود دارد.