مقاله بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۴۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت سازمانی
مقاله بهره وری کارکنان
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایران زاده سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: زمستانی قادر
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدل بناب مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی هروی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سلامت سازمانی و بهره وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال ۱۳۹۱ می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به تعداد ۷۴۵ نفر می باشد. روش نمونه گیری در این مطالعه تصادفی طبقه ای بوده که از طریق جدول نمونه گیری مورگان به تعداد ۲۵۴ نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه بهره وری و سلامت سازمانی می باشد که پرسشنامه بهره وری به صورت محقق ساخته بوده، که بر اساس مدل اچیو طراحی شده و حاوی شاخص های (اعتبار تصمیمات، شناخت شغلی، بازخورد عملکرد، سازگاری با محیط، رضایت از محل کار و انگیزه) می باشد. و پرسشنامه سلامت سازمانی استاندارد بوده و برای سنجش ابعاد مختلف سلامت سازمانی از نظر پارسونز شامل: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی و حمایت منابع، روحیه و تاکید علمی با محیط می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها پس از تست نرمال بودن با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنف، از آزمون T تک گروهی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در حد متوسط به بالا بوده و به عبارتی نسبتا مطلوب می باشد ولی سلامت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز پایین تر از حد متوسط بوده و به عبارتی نامطلوب می باشد. همچنین بین مولفه-های سلامت سازمانی (یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی و حمایت منابع، روحیه و تاکید علمی) و بهره وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز رابطه وجود دارد.