مقاله بررسی رابطه بین سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان کلیبر و ناحیه ۲ تبریز با رضایت شغلی معلمان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان کلیبر و ناحیه ۲ تبریز با رضایت شغلی معلمان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت سازمانی
مقاله رضایت شغلی
مقاله دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی آوارسین صادق
جناب آقای / سرکار خانم: قصابی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان کلیبر و ناحیه ۲ تبریز با رضایت شغلی معلمان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان به تعداد ۸۷۱ نفر بود که حجم نمونه از طریق جدول مورگان ۳۴۶ نفر برآورد وبه روش تصادفی نسبتی انتخاب و آزمون سلامت سازمانی OHI و رضایت شغلی JDI بر روی آنان اجرا شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و t تست نشان داد که: بین سلامت سازمانی در سطح نهادی، با رضایت شغلی معلمان رابطه معنی داری وجود ندارد ولی در سطح اداری و فنی رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بین سلامت سازمانی شهرستان کلیبر و ناحیه ۲ تبریز و مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنی داری وجود داشته ولی از نظر رضایت شغلی بین این دو منطقه تفاوت وجود نداشت.