مقاله بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۸۰ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه گذاران نهادی
مقاله بازده سهام
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورلکورج کیانوش
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری عصمت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: یحیی تبار فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازده سهام و عوامل مؤثر برآن از موضوعات بحث برانگیز در تحقیقات امور مالی است. سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی از سرمایه گذاران بواسطه دسترسی به منابع عظیم مالی نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازار سرمایه ایفا می کنند. بر همین مبنا مطالعه در خصوص نقش سرمایه گذاران نهادی در بازده سهام شرکت های موجود در بازار سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. تحقیق حاضر به دنبال یافتن شواهدی در خصوص ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق از نوع مطالعه توصیفی همبستگی مبتنی بر داده های مقطعی است، که ۱۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی ۱۳۸۸ به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. جهت آزمون این ارتباط از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد میان سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام رابطه وجود دارد و با افزایش مالکیت این سهامداران در شرکت، بازده سهام تغییرات کمتری می یابد. این یافته ها می تواند برای سیاست گذاران بازار سرمایه در تدوین مقررات جهت استقرار و تقویت نقش سهامداران نهادی (در حاکمیت شرکتی) مفید بوده و همچنین برای سرمایه گذاران از جهت ارائه مبنایی جهت کاهش ریسک در سرمایه گذاری در شرکت های سودمند باشد.