مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۹۵ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در معلمان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی مرتبط با سلامت
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی گیلان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سیدرامین
جناب آقای / سرکار خانم: رشادت سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش ها نشان دهنده رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بین معلمان انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش مقطعی، حجم نمونه برابر ۳۷۵ نفر بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ایی انتخاب شدند. برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه اونیکس و بولن (۲۰۰۰) و جهت سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت از پرسشنامه SF-36 استفاده شد. آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون جهت تحلیل داده ها به کار گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی پاسخگویان ۴۰٫۷±۵٫۲۶ سال بود. ۵۱٫۹ درصد نمونه پژوهش، معلمان مرد بودند. میانگین و انحراف معیار نمرات کلی کیفیت زندگی برابر ۶۴٫۵۴±۱۷٫۰۲ و سرمایه اجتماعی برابر ۷۱٫۲۱±۱۶٫۷۴ بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه اجتماعی کلی با کیفیت زندگی کلی (P=.004؛ r=0.153)، سرمایه شناختی با سلامت جسمی (P=.011؛ r=0.136) و سرمایه ارتباطی با سلامت روانی (P=.012؛ r=0.133) رابطه معناداری وجود دارد. بین سرمایه اجتماعی ساختاری نیز با هر دو بعد کیفیت زندگی یعنی سلامت جسمی (P=.006؛ r=0.146) و سلامت روانی (P=.003؛ r=0.156) رابطه مثبت و معناداری دیده شد. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای جنس، وضعیت تاهل و سن بر رابطه بین سرمایه اجتماعی کلی و کیفیت زندگی کلی تاثیر نداشته اند و از مدل خارج شده اند، اما متغیر درآمد، به عنوان یک متغیر موثر در رابطه اصلی پژوهش عمل می کند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در معلمان وجود دارد. به نظر می رسد رشد فعالیت های گروهی معلمان در قالب انجمن های داوطلبانه می تواند سبب افزایش اعتماد و گسترش شبکه های شخصی و در نتیجه موجب بهبود سلامت جسمی و روانی گردد.