مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله احساس امنیت
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله روابط اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمست بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عیوضی کامل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت صورت پذیرفته است. چهارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع برای سنجش رابطه بین دو متغیر مذکور یعنی سرمایه اجتماعی و احساس امنیت بکارگرفته شده است که از جمله آنها رویکردهای فوکویاما، کلمن، بوردیو، پاتنام، گیدنز، گائوتری، لین و بوزان می باشند و بر این مبنا مدل تحقیق ساخته شده و فرضیات تحقیق تدوین گردیده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و اطلاعات بوسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ می باشد که تعداد آنان ۲۷۰۳۷ نفر می باشد و ۳۷۹ نفر از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی مطبق و از طریق فرمول کوکران انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. به منظور پایایی سوالات از آزمون آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار از اعتبار صوری و نظر اساتید استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد و عمده ترین یافته های تحقیق عبارتند از: بین متغیرهای مورد مطالعه رابطه آماری معنی داری و مستقیم وجود دارد. به عبارتی، بین اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، و روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی در حالت کلی با احساس امنیت رابطه مستقیم معنی داری بدست آمده است و در نهایت با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مشاهده شد به ترتیب، دو متغیر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بیشترین رابطه را با احساس امنیت در این پاسخگویان دارند.