مقاله بررسی رابطه بین سبک های مقابله با استرس، افکار خودآیند منفی، و امیدواری با شادکامی در افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر اهواز در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۸۲ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سبک های مقابله با استرس، افکار خودآیند منفی، و امیدواری با شادکامی در افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر اهواز در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های مقابله با استرس
مقاله افکار خودآیند منفی
مقاله امیدواری
مقاله شادکامی
مقاله اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابامیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی جهاندیزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: درویشی مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به اهمیتی که شادکامی می تواند در ترک سومصرف مواد داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های مقابله با استرس، افکار خودآیند منفی و امیدواری با شادکامی در افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهرستان اهواز بوده است.
روش بررسی: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معتادینی بود که به مراکز ترک اعتیاد شهر اهواز مراجعه کرده بودند. نمونه مورد نظر شامل ۱۰۰ نفر بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر؛ امیدواری میلر؛ شادکامی آکسفورد؛ و افکارخودآیند منفی کندال و هولون بود
یافته ها: تحلیل آماری نتایج نشان داد که بین سبک های مقابله با استرس، افکار خودآیند منفی و امیدواری با شادکامی در افراد معتاد P<0.0001 رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای ذکر شده ۶۰ درصد از واریانس شادکامی را تبیین می کنند و دو متغیر امیدواری و سبک مقابله مساله مدار بهترین پیش بین های شادکامی بودند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش تقویت راهبرد مقابله ایی مساله مدار و امیدواری می تواند با شادکامی بیشتر افراد معتاد همراه باشد و در نتیجه احتمال ترک و بهبودی را در آن ها افزایش دهد.