مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان نی ریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان نی ریز
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله مثبت اندیشی
مقاله سیالی
مقاله بسط
مقاله ابتکار
مقاله انعطاف پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابلی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: تیرگر هدایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی فر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: توسعه های اخیر در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می کرد و پیروان را وابسته به رهبری می دانست به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کنند، انتقال یافته است. (عابدی جعفری و آغاز، ۱۳۸۷، ص. ۷۷).
هدف: هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان نی ریز می باشد.
روش تحقیق: جامعه آماری مشتمل بر ۶۰۰ نفر از کارکنان سازمان های دولتی شهرستان نی ریز که از طریق نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم نمونه از طریق فرمول ککران ۱۸۸ نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی و ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه (ام.ال.کیو) رهبری چند عاملی بس و آوولیو (۱۹۹۷) و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح، آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت.
یافته ها: نتایج اصلی پژوهش نشان داد بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان، رابطه معناداری وجود دارد. سبک های رهبری تحول آفرین که شامل نفوذ آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی است رابطه معنادار و مستقیم با خلاقیت کارکنان دارند.
نتیجه گیری: بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛ روابط بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان نی ریز نشان دهنده این است که رهبری تحول آفرین، منجر به خلاقیت بیشتر کارکنان می شود. از طریق رفتار رهبری تحول آفرین، انگیزه درونی پیروان افزایش می یابد و منجر به خلاقیت بیشتر آنها می شود.