مقاله بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (رویکرد پانل دیتا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۶۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (رویکرد پانل دیتا)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار مالکیت
مقاله عملکرد شرکت،ارزش افزوده اقتصادی،Q توبین
مقاله پانل دیتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهیکی تاش محمدنبی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امینی موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای نوین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های این تحقیق مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از مدل هایارزش افزوده اقتصادی و Q توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل ۱۰۳ شرکت طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق پانل دیتا «داده های ترکیبی» و با استفاده از نرم افزار Evewis می باشد. یافته های تحقیق براساس هر دو مدل ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبت بین «مالکیت نهادی» و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و منفی بین «مالکیت حقیقی» و عملکرد شرکت وجود دارد. در مورد «تمرکز مالکیت» که بیانگر درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت می باشد، رابطه معنی دار و مثبت با عملکرد شرکت وجود دارد.