مقاله بررسی رابطه بین ریسک گریزی و وفاداری به نام تجاری با توجه به نقش اعتماد و احساسات مشتری در این رابطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ریسک گریزی و وفاداری به نام تجاری با توجه به نقش اعتماد و احساسات مشتری در این رابطه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک گریزی
مقاله وفاداری به نام تجاری
مقاله وفاداری نگرشی
مقاله وفاداری رفتاری (تکرار خرید)
مقاله اعتماد به نام تجاری
مقاله احساسات مشتری در مورد نام تجاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نایب زاده شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ریسک گریزی و وفاداری به نام تجاری و نقشی که متغیرهای اعتماد به نام تجاری و احساسات مشتری در مورد نام تجاری در این رابطه دارند است.
روش تحقیق: جهت دستیابی به هدف پژوهش ۳۷۹ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، انتخاب شده تا مجموعه ای از داده ها برای نام های تجاری مختلف لپ تاپ جمع آوری گردد؛ روش تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع پیمایشی است و به علت بررسی روابط همزمان بین چندین متغیر بررسی می گردد از نوع همبستگی است.
ابزار جمع آوری داده ها و تکنیک به کار رفته: ابزار این تحقیق، ابزاری مرکب از کتابخانه ای و میدانی محسوب می شود. ازتکنیک معادلات ساختاری و از نرم افزار لیزرل به منظور آزمون فرضیه ها استفاده شده است.