مقاله بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه جنسی پیش از ازدواج
مقاله نگرش به روابط فرازناشویی
مقاله شرکای جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی تبار سیدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی و تعداد شرکای جنسی در مردان متاهل با و بدون سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا فردی غیر از همسر فعلی بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-مقایسه ای بود. از جامعه آماری مردان متاهل زیر ۴۵ سال، تعداد ۱۴۴ نفر از مردان متاهل ساکن شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
برای گردآوری داده ها از پرسش نامه نگرش به روابط فرازناشویی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، تی مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته هانشان داد که میزان نگرش به روابط فرازناشویی در مردان متاهل با سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا فردی غیر از همسر آینده تفاوت معناداری داشت. همچنین بین تعداد شرکای جنسی پیش از ازدواج و نگرش به روابط فرازناشویی رابطه معناداری وجود داشت. این تحقیق موید آن است که مردان متاهل دارای سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با همسر یا غیر همسر و با تعداد شرکای جنسی بیش تر، از نگرش به روابط فرازناشویی سهل گیرانه تری برخوردار بودند.