مقاله بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با توانمند سازی کارکنان کویر تایر بیرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با توانمند سازی کارکنان کویر تایر بیرجند
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبری تحول آفرین
مقاله توانمند سازی کارکنان
مقاله کارخانه کویر تایر بیرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیستانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چوپانی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده حجت
جناب آقای / سرکار خانم: زارع خلیلی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و توانمند سازی کارکنان کارخانه کویر تایر است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان کویر تایر می باشد. از میان ۷۰۰ نفر از افراد جامعه پژوهش، تعداد ۱۳۳ نفر زن و مرد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت سنجش توانمند سازی کارکنان از پرسشنامه اسپریتزر (۱۹۹۵) مشتمل بر ۲۰ گویه و ۴ خرده مقیاس و برای سنجش رهبری تحول آفرین از پرسشنامه باس و آوالیو (۱۹۹۰) شامل ۱۲ گویه و ۴ خرده مقیاس استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توانمند سازی ضریب آلفای ۰٫۷۵ و برای پرسشنامه رهبری تحول آفرین ضریب آلفای ۰٫۸۷ برآورد شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تی مستقل و تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین رهبری تحول آفرین با توانمند سازی و مولفه های خود تعیینی، معنی داری، شایستگی و تاثیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مولفه های رهبری تحول آفرین با توانمند سازی کارکنان، رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که از بین مولفه های سبک رهبری تحول آفرین، سه بعد ملاحظه فردی، انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات توانمندسازی کارکنان (متغیر ملاک)، را دارا هستند. نتایج حاصل از آزمون تی نشان داد که بین متغیر جنسیت و توانمند سازی کارکنان نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. در نهایت نتایج تحلیل واریانس یک راهه بین توانمند سازی با متغیر دموگرافیکی سطح تحصیلات آشکار ساخت که تفاوت معنی داری بین آن ها وجود ندارد.