مقاله بررسی رابطه بین رضایت اعضا هیات علمی از سیستم پژوهشی دانشگاه با انگیزه پژوهشی آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین رضایت اعضا هیات علمی از سیستم پژوهشی دانشگاه با انگیزه پژوهشی آنان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عضو هیات علمی
مقاله فعالیت پژوهشی
مقاله رضایت
مقاله سیستم پژوهشی
مقاله دانشگاه
مقاله انگیزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرامتی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت اعضا هیات علمی از سیستم پژوهشی دانشگاه با انگیزه پژوهشی آنان صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد، تربیت معلم و علوم پزشکی سبزوار بود. از بین ۱۹۴ نفر عضو هیات علمی رسمی و پیمانی بر اساس فرمول کوکران ۱۲۲ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته سنجش رضایت اعضا هیات علمی از سیستم پژوهشی دانشگاه ابزار اساسی پژوهش بود. نتایج نشان داد بین رضایت اعضای هیات علمی از سیستم پژوهش دانشگاهی و نگرش آنان به پژوهش (انگیزه کیفی) و همچنین فعالیت های پژوهشی انجام شده توسط اعضای هیات علمی (انگیزه کمی) رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد امکان استفاده اعضای هیات علمی از شبکه اینترنت پیش بینی مناسبی برای افزایش نگرش مثبت آنان به پژوهش (افزایش انگیزه کیفی) می باشد. تحلیل رگرسیون هم چنین نشان داد در دسترس بودن پایان نامه ها و تحقیقات صورت پذیرفته بیشترین سهم را در افزایش فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی (انگیزه کمی) دارد. پیشنهاد می شود تا ساز و کارهائی برای دسترسی اعضای هیات علمی به پایان نامه ها و تحقیقات انجام گرفته و مجلات تخصصی فراهم شود، زیر ساخت های شبکه جهانی اینترنت در دانشگاه تقویت گردد و همکاری کارگزاران بخش پژوهشی دانشگاه در تعامل با اعضای هیات علمی افزایش یابد.