مقاله بررسی رابطه بین رشد معنویت و چگونگی مقابله با شرایط استرس زا در بین اینترن های رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۴۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین رشد معنویت و چگونگی مقابله با شرایط استرس زا در بین اینترن های رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنویت
مقاله استرس
مقاله مقابله مساله مدار
مقاله مقابله هیجان مدار
مقاله مقابله اجتنابی
مقاله خدا
مقاله ناامیدی
مقاله بزرگنمایی
مقاله مدیریت برداشت
مقاله بی ثباتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی میرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی افرا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی افرا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به پژوهش های پیشین رابطه میان مقابله با شرایط پراسترس و بسیاری از متغیرها از جمله افسردگی، سلامتی، مذهب، حمایت اجتماعی، اشتغال و… صورت پذیرفته است. در این میان، متغیری که به آن کمتر پرداخته شده است معنویت می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر رشد معنویت بر راهکار مقابله با شرایط استرس زا انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی همبستگی، ۳۸۴ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران به وسیله روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل آزمون مقابله با شرایط پراسترس CISS که به منظور ارزیابی سه سبک مقابله یعنی مقابله مساله مدار، مقابله هیجان مدار و مقابله اجتنابی تشکیل شده و آزمون سنجش رشد معنوی SAI به منظور ارزیابی ۶ زیرمقیاس آگاهی از وجود خدا، پذیرش واقعی، ناامیدی، بزرگنمایی، مدیریت برداشت و بی ثباتی بود.
یافته ها: بین رشد معنویت و مقابله مساله مدار ارتباط معنی دار و مستقیم وجود داشت، این بدین معنی است که با افزایش نمره «رشد معنویت»، «میزان مقابله مساله مدار با شرایط پراسترس» در آن ها افزایش می یابد.
نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد ارتباط بین رشد معنویت و سه بعد شاخص های مقابله با شرایط استرس زا معنی دار است. این بدین معنی است که رشد معنویت یکی از پیش بینی کننده های مهم روش مقابله با شرایط پراسترس دانشجویان محسوب می شود.