مقاله بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان و اثربخشی سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان و اثربخشی سازمانی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله اثربخشی سازمانی
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما افشین
جناب آقای / سرکار خانم: درستی علی
جناب آقای / سرکار خانم: علایی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان و اثربخشی آموزش و پرورش استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی شامل ۴۵ اداره و استان اردبیل شامل۱۹ اداره و در مجموع ۶۴ اداره، در سال ۱۳۸۹ می باشد. با استفاده از جدول مورگان و به روش طبقه ای نسبتی ۵۶ اداره (۲۹  و 17 اداره) شامل ۲۹۷ کارمند (۱۷۹ و ۱۱۸ نفر) به روش تصادفی ساده برای هدف تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه که پایایی و روایی آنها تایید شده بود، استفاده گردید به طوری که پرسشنامه خلاقیت را کارکنان ادارات و پرسشنامه اثربخشی سازمانی را نیز مدیران ادارات آموزش و پرورش پر نموده اند. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در نهایت نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بین خلاقیت کارکنان و اثربخشی آموزش و پرورش استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.