مقاله بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمان های پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۳۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمان های پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله نوآوری
مقاله انگیزه به کارگیری نوآوری
مقاله ابتکار در شغل
مقاله پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در زمان حاضر که مدیران و رهبران سازمان های پژوهشی با موقعیت جدید و تغییرات فزاینده ای در امور مواجه هستند، تنها سازمان هایی به توفیق دست خواهند یافت که بتوانند با بهره گیری از انگیزه کارکنانشان، به مواجهه سریع و خلاقانه با شرایط جدید بپردازند.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین میزان خلاقیت و انگیزه افراد برای به کارگیری نوآوری در محیط کاری در سازمان های پژوهشی با انجام مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم انجام شده است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات موضوع و تنظیم فرضیات پژوهش، از دو پرسشنامه استاندارد «خلاقیت رندسیپ» و «انگیزه به کارگیری نوآوری و ابتکار در شغل» به منظور انجام تحقیق استفاده شد.
روش: روش انجام این تحقیق توصیفی – همبستگی می باشد و در انتخاب نمونه نیز با بهره گیری از جدول مورگان از روش تصادفی ساده استفاده شده است. پرسشنامه های مربوطه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط معنادار قوی و مثبتی بین میزان خلاقیت و انگیزه به کارگیری نوآوری در افراد وجود دارد. همچنین ارتباط این دو عامل با ویژگی های فردی، میزان مشارکت در پروژه های نوآورانه و تعداد جلسات شرکت در کارگاه آموزشی تفکر خلاق برگزار شده در پژوهشکده سنجیده شده است.
نتیجه گیری: در پایان با استفاده از نتایج تحقیق، راهکارهایی برای ارتقای توانمندی خلاقیت پژوهشگران، ارتقای انگیزه آنها برای استفاده از نوآوری در محیط کاری و بهبود روند نوآوری در پژوهشکده جامعه هدف و سایر مراکز مشابه ارائه شده است.