مقاله بررسی رابطه بین جو سازمانی کارکنان پرستاری با میزان رضایت شغلیشان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین جو سازمانی کارکنان پرستاری با میزان رضایت شغلیشان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد سازمانی
مقاله رضایت شغلی
مقاله کارکنان پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری انارکی عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی کارکنان پرستاری با میزان رضایت شغلی ایشان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و تامین اجتماعی شهر اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و تامین اجتماعی شهر اصفهان بوده و افراد نمونه شامل ۱۱۱ نفر از جامعه آماری بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه اعتماد سازمانی ساشکین (۱۹۹۶) و پرسشنامه رضایت شغلی لستر (۱۹۸۴) با ضریب پایایی براورد شده ۹۸٫ و ۸۰٫ بوده است. تجزیه و تحلیل یافته ها از طریق روش های آماری در سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته و نتایج زیر حاصل گردیده است: میان میزان رضایت شغلی کارکنان پرستاری با اعتماد سازمانی رابطه وجود داشت. همچنین میانگین نمرات ابعاد امنیت شغلی و نظارت و حقوق و مزایا به ترتیب بیشترین میانگین را در میزان رضایت شغلی پرستاران در رابطه با ابعاد اعتماد داشته اند. بین میانگین نمرات ابعاد اعتماد و رضایت شغلی از نظر پرستاران با توجه به جنسیت آنان، سمت، وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی یا سازمان تامین اجتماعی، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت وجود داشته است. درحالیکه بین میانگین نمرات ابعاد اعتماد و رضایت شغلی از نظر پرستاران با توجه به وضعیت تاهل آنان تفاوتی ملاحظه نشد.