مقاله بررسی رابطه بین جریمه های سازمانی و رضایت مشتریان سازمان های خدماتی استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین جریمه های سازمانی و رضایت مشتریان سازمان های خدماتی استان کرمان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جریمه های سازمانی
مقاله رضایت
مقاله وفاداری
مقاله ارتباطات کلامی
مقاله سازمان های خدماتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاحسینی علی
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزاده کرباسی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کولک عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رقابت شدید سازمان های خدماتی برای به دست آوردن منافع اقتصادی، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه بازاریابی است. توجه به جریمه مشتریان، به دلیل منافع و آثار سوء آن برای سازمان ها، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در پژوهش حاضر، رابطه بین ویژگی های جریمه های مذکور و رضایت، وفاداری و ارتباطات کلامی مشتریان سازمان های خدماتی در استان کرمان بررسی شده است. جامعه آماری همه افرادی هستند که در استفاده از خدمات موسسات فوق، جریمه پرداخت کرده اند و حجم نمونه ۳۸۵ نفر تعیین گردید. برای بررسی پایایی پرسشنامه، ۳۰ عدد پرسشنامه به طور تصادفی تکمیل گردید و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش ها، %۹۵ به دست آمد. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر وجود رابطه معنی دار میان شدت جریمه، کفایت توضیح و نارضایتی است. همچنین بین نارضایتی و ارتباطات کلامی و وفاداری مشتریان، رابطه معنادار وجود دارد.