مقاله بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۹۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه پذیری سازمانی
مقاله تعهد همانندسازی شده
مقاله تعهد پیوستگی
مقاله تعهد مبادله ای
مقاله کارکنان دانشگاه ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوندی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانزاده وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی، در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، ۲۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه با توجه به دانشکده محل خدمت، به صورت طبقه ای متناسب با اندازه هر یک از دانشکده ها، به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش، از دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا (۱۹۹۷) و تعهد سازمانی بر اساس مدل بالفور و وکسلر (۱۹۹۶) استفاده شده است. برای سنجش میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی a= 0.921 و تعهد سازمانی a= 0.881 به دست آمد. داده ها پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های جامعه پذیری سازمانی با کل ابعاد تعهد سازمانی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، مولفه های تفاهم، حمایت کارکنان و چشم انداز از آینده سازمان نیز می تواند به طور مثبت و معنی داری، ابعاد تعهد همانندسازی شده، پیوستگی و مبادله ای را پیش بینی کند.