مقاله بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و بروندادهای نقش معلمان تازه کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و بروندادهای نقش معلمان تازه کار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه پذیری سازمانی
مقاله بروندادهای نقش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرش مجید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی اصل فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و بروندادهای نقش معلمان تازه کار است. معلمانی که سابقه کاری بین ۰تا ۵ سال دارند. در سال ۱۳۹۰، تعداد آنها در شهر تهران ۲۹۳ نفر بوده است. که همه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه جامعه پذیری سازمانی و پیامدهای نقش جونز استفاده شده است برای کسب روایی پرسش نامه نظر صاحب نظران را جویا شدیم و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار آن ۰٫۷۳ به دست آمد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی (میانه، میانگین، درصد و …) و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است و از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج به دست آمده مبین این نکته است که بین جامعه پذیری سازمانی و بروندادهای نقش معلمان رابطه معناداری وجود دارد و بین جامعه پذیری سازمانی و جهت یابی نقش رابطه مثبت و بین جامعه پذیری سازمانی و ابهام و تعارض نقش رابطه منفی بر قرار است. این نتایج بیانگر اهمیت جامعه پذیری سازمانی در مراکز آموزشی است. ضرورت این فرایند زمانی بیشتر احساس می شود که این فرایند منجر به رسیدن به هدف غایی کل نظام آموزشی یعنی یادگیری دانش آموزان می شود .