مقاله بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی D ،سبک های مقابله و سلامت عمومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی D ،سبک های مقابله و سلامت عمومی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیپ شخصیتی D
مقاله سبک های مقابله و سلامت عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشایش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی سبک های مقابله و سلامت عمومی افراد با تیپ شخصیتی D و همچنین روابط موجود میان این متغیرها انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. آزمودنی های پژوهش ۴۰۰ دانشجو بودند که به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس DS-14، پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)  و پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون t انجام شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تیپ شخصیتی  Dبا سلامت روان و سبک های مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار رابطه معنی داری دارد (p<0.01) و تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک های مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار و تیپ شخصیتی به ترتیب سهم بیشتری در پیش بینی متغیر سلامت روان داشتند (p<0.01) همچنین بر اساس نتایج آزمون t تفاوت معناداری بین افراد دارای تیپ شخصیتی D و افراد غیر تیپ  D از نظر سلامت روان و نوع سبک مقابله مشاهده شد (p<0.05) افراد با تیپ شخصیتیD  نسبت به افراد با تیپ غیر D سلامت عمومی پایینتری دارند و بیشتر از سبک مقابله ای هیجان مدار استفاده می کنند. از این رو به نظر می رسد تیپ شخصیتی D می تواند تاثیر مهمی بر سطح سلامت عمومی و به کارگیری نوع سبک های مقابله داشته باشد.