مقاله بررسی رابطه بین توزیع فضایی جرایم و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق شهری (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین توزیع فضایی جرایم و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق شهری (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تباینات فضایی
مقاله امنیت
مقاله ساختار جمعیت
مقاله جرایم
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرکتولی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عیوضلو محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: عیوضلو داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جرم یک پدیده اجتماعی محسوب می شود که عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی محیطی در بروز آن موثر می باشد، در این راستا شناخت و تبیین بهتر جرم و رفتار مجرمانه در جامعه در ارتباط با این عوامل ضروری می باشد. یکی از مهم ترین مباحث در تحلیل جرایم، مکان وقوع جرم می باشد. ولی با توجه به اینکه مکان های جغرافیایی در ارتباط با نابرابری ها اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بروز جرایمی خاص در آن مناطق موثر می باشد، در این راستا ناهماهنگی و وجود تباینات فضایی در ساختار جمعیتی می تواند در ناامنی شهری و شکل گیری فضاهای متفاوت شهری از لحاظ میزان ثبات و امنیت موثر باشد. در این مقاله به بررسی و تحلیل فضایی از تاثیر ساختار جمعیتی بر وقوع جرایم در سطح مناطق شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور پرداخته شده است. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی و تحلیلی بوده و جهت بررسی ساختار جمعیتی از ۱۴ شاخص در سه گروه جمعیتی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی استفاده شده و با ۶ نوع جرم نیز به تحلیل نحوه توزیع فضایی مجرمان اقدام شده است. هم چنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها با استفاده از نرم افزار SPSS، تحلیل های آماری مرتبط صورت گرفته و جهت نمایش توزیع مکانی مجرمان و میزان تعادل فضایی جمعیت در سطح مناطق شهری از نرم افزارGIS  بهره جسته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین ساختار جمعیتی و جرم خیزی مناطق می باشد.