مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی، شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی، شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی روان شناختی
مقاله شادکامی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: محمدداوودی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رزاق پرست آزیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به این که پژوهش حاضر جهت ارتقاء سطح رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف پژوهش، بررسی رابطه توانمند سازی روان شناختی، شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی می باشد، پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ نحوه اجرا از نوع تحقیقات کمی است.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، متشکل از ۷۳۶ نفر و نمونه آماری مشتمل بر ۲۵۰ نفر است که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه توانمند سازی روان شناختی وتن و کمرون (۱۹۹۹۸)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد هیلز و آرگایل (۲۰۰۲) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (۱۹۹۰) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی (گام به گام) استفاده شد.
یافته ها: نتایج یافته ها حاکی از آن بود که بین توانمندسازی روان شناختی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
میانگین توانمندسازی روان شناختی، شادکامی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در حد بالایی است.