مقاله بررسی رابطه بین تقاضاهای شغلی، منابع شغلی وکنترل شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان: مطالعه موردی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین تقاضاهای شغلی، منابع شغلی وکنترل شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان: مطالعه موردی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاهای شغلی
مقاله رفتارهای انحرافی
مقاله منابع شغلی
مقاله کنترل شغلی
مقاله شرکت نفت وگاززاگرس جنوبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیبی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مصاحبی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل متعددی می توانند با رفتار های انحرافی در محیط های کار ارتباط داشته باشند. از بین این عوامل متعدد، می توان به تقاضاهای شغلی، منابع شغلی و کنترل شغلی اشاره کرد. این پژوهش با هدف پیش بینی رفتارهای انحرافی از طریق تقاضاهای شغلی، منابع شغلی و کنترل شغلی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی در بندرعباس در بهار وتابستان ۱۳۹۰ به تعداد ۲۵۰ نفر می باشد. نمونه پژوهش شامل ۱۸۷ نفر از کارکنان این سازمان است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ۷ سوالی تقاضاهای شغلی (در دو خرده مقیاس ابهام و گرانباری نقش و تعارض نقش)، پرسشنامه ۱۳ سوالی منابع شغلی (شامل سه خرده مقیاس آموزش وقدردانی، حمایت سرپرست و حمایت فناوری)، پرسشنامه ۵ سوالی کنترل شغلی و پرسشنامه ۸ سوالی رفتارهای انحرافی می باشد. داده ها از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که به ترتیب در مرحله اول ابهام وگرانباری نقش، در مرحله دوم ابهام و گرانباری و تعارض نقش همراه با آموزش وقدردانی، حمایت سرپرست و در مرحله سوم ابهام و گرانباری نقش، آموزش وقدردانی و حمایت سرپرست همراه با کنترل شغلی برای رفتارهای انحرافی دارای توان پیش بین معنادار هستند (۰٫۰۱>p.