مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی شهر زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی شهر زاهدان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله خودکنترلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلاغت سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی زری
جناب آقای / سرکار خانم: محمودوند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان ابتدایی ناحیه ۱ شهر زاهدان انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده، جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان ابتدایی ناحیه ۱ شهر زاهدان است که در مجموع ۱۰۵۰ نفر می باشند. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده ا ست که حجم نمونه ۲۷۴ نفر می باشد. هم چنین در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استفاده شده است که پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۳) که شامل ۱۸ سوال ۵ گزینه ای طیف لیکرت (از خیلی زیاد تا خیلی کم) می باشد و پرسش نامه محقق ساخته خودکنترلی که شامل ۱۴ سوال ۵ گزینه ای طیف لیکرت (از خیلی زیاد تا خیلی کم) برگرفته از کارور و شی یر ترجمه رضوانی (۱۳۷۵) و گنجی (۱۳۸۰) می باشد. روایی پرسش نامه ها از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شده است. برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج پژوهش هر چهار فرضیه مورد بررسی را تایید نمود. یافته ها حاکی از این است که در فرضیه اصلی بین تعهد سازمانی با خودکنترلی معلمان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد (r=0.50). هم چنین در فرضیه های فرعی به ترتیب بین تعهد سازمانی با هیجان شخصی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد (r=0.19)، بین تعهد سازمانی با ارتباط با دیگران رابطه معنادار و مثبت وجود دارد(r=0.35) و بین تعهد سازمانی با کنترل درونی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد (r=0.53).