مقاله بررسی رابطه بین ترجیحات نظام ارزشی و هویت اجتماعی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ترجیحات نظام ارزشی و هویت اجتماعی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ارزشی
مقاله هویت اجتماعی
مقاله ترجیحات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف «بررسی رابطه بین ترجیحات نظام ارزشی و هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خرم آباد» صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر و پسر به تعداد ۱۰۵۱۴ نفر بود. تعداد ۴۰۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه هویت اجتماعی و مقیاس سنجش نظام ارزشی به کار رفت. روایی محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان تعیین گردید و پایایی این ابزار، با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰٫۸۵ و ۰٫۸۲ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از آزمون های آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین ارزش های فردی، خانوادگی، هنری، علمی، دینی و ملی با هویت اجتماعی وجود دارد و ارزش های دینی، خانوادگی و ملی بهترین پیشبینی کننده های هویت اجتماعی هستند. هویت اجتماعی و ابعاد آن در بین دانشجویان بیشتر از حد متوسط بود. هویت ملی، دینی و خانوادگی اولویت دانشجویان است. ارزش های ملی، خانوادگی، اجتماعی و دینی در درجه اول اهمیت و شدت قرار داشتند.