مقاله بررسی رابطه بین برند و مصرف کننده (مورد مطالعه لوازم خانگی برقی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۱۲۸ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین برند و مصرف کننده (مورد مطالعه لوازم خانگی برقی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه برند
مقاله رضایت برند
مقاله اعتماد برند
مقاله عشق برند
مقاله تعهد برند
مقاله وفاداری برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطهری نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: طولابی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: پوراشرف یاسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین برند و مصرف کننده است. این پژوهش براساس هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها تحقیقی پیمایشی – توصیفی است. جامعه آماری را کلیه مصرف کنندگان لوازم خانگی برقی در شهر مشهد تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، متناسب با حجم جامعه، تعداد ۴۲۰ پرسشنامه در فروشگاه های لوازم برقی در سطح شهر مشهد توزیع و در نهایت ۳۷۵ پرسشنامه قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های جمع آوری شده به وسیله دو نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شد. از نرم افزار LISREL برای انجام تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل تحقیق استفاده شد. همچنین به منظور بررسی پایایی و انجام تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تجربه برند اثر مثبت و معناداری بر رضایت برند، اعتماد برند، تعهد برند و عشق برند دارد، رضایت برند و اعتماد برند اثر مثبت و معناداری بر عشق برند و تعهد برند دارد، عشق به برند و تعهد برند اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دهان به دهان و وفاداری برند دارد. مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر عدم همکاری برخی از مدیران فروشگاه های فروشنده لوازم برقی برای توزیع پرسشنامه بود. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان منبع ارزشمندی برای بهبود روابط بین یک برند ایرانی و مصرف کننده مورد استفاده مدیران و سیاستگذاران صنعت لوازم برقی در کشور قرار گیرد. این پژوهش برای اولین بار در ایران به بررسی روابط بین یک برند ایرانی و مصرف کننده در صنعت لوازم خانگی برقی می پردازد و در آن ابعاد نوین برند مورد بررسی قرار می گیرد.