مقاله بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان و مدارس عادی: نقش میانجی گرایانه سبک های تفکر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های علوم شناختی و رفتاری از صفحه ۴۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان و مدارس عادی: نقش میانجی گرایانه سبک های تفکر
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداف پیشرفت
مقاله سبک تفکر نوع اول
مقاله دانش آموزان تیزهوش
مقاله عملکرد تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زادگان علی
جناب آقای / سرکار خانم: امانی ساری بگلو جواد
جناب آقای / سرکار خانم: کتابی افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای سبک های تفکر نوع اول، در میان دانش آموزان تیزهوش و عادی به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان تیزهوش و عادی سال سوم دبیرستان، ناحیه ۱ شهر اورمیه بود. بدین منظور ۲۰۰ دانش آموز از مدارس عادی، و ۱۵۰ دانش آموز از مدارس تیزهوشان به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (۲۰۰۰) و پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (۱۹۹۲) پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک تفکر نوع اول نقش میانجی را در رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی دارد(p=0.001) . نتایج مقایسه گروهی نشان داد که اثر اهداف تبحری بر سبک تفکر نوع اول در تیزهوشان بیشتر از عادی (p=0.001) و اثر اهداف عملکرد – اجتناب در عادی بیشتر از تیزهوشان بود (p=0.05)، در حالی که اثر اهداف عملکرد – رویکرد بر سبک تفکر نوع اول در هر دو گروه تفاوت معناداری با هم نداشت. شاخص های برازش مدل (CFI= 0.90، RMSEA= 0.08، GFI= 0.98 تیزهوشان و GFI= 0.90 عادی) نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است.