مقاله بررسی رابطه بین اندازه دولت و عملکرد بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین اندازه دولت و عملکرد بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس
مقاله اندازه دولت
مقاله تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حری عبدالرحمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری اثر اندازه دولت بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای رسیدن به این هدف با استناد به تئوری قیمت گذاری آربیتراژ اقدام به تصریح تابعی برای توضیح رفتار شاخص کل قیمت بورس شده است و داده های فصلی بازه زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش علاوه بر اندازه دولت از مجموعه ای از متغیرهای دیگر نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای رگرسیون عملکرد بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج برآورد رگرسیون با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان می دهد که اندازه دولت در بلندمدت بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران اثر منفی و معنی دار دارد. دیگر نتایج نشان می دهد که متغیرهای حجم پول، قیمت زمین و نرخ ارز دارای تاثیر منفی و معنی دار بر شاخص قیمت بورس هستند و شاخص قیمت مصرف کننده دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر عملکرد بورس اوراق بهادار است.