مقاله بررسی رابطه بین انتظارات حاکمیت از پلیس با رویکرد پلیس جامعه محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نظم و امنیت انتظامی از صفحه ۹۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین انتظارات حاکمیت از پلیس با رویکرد پلیس جامعه محور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتظارات
مقاله حاکمیت
مقاله نیروی انتظامی
مقاله پلیس جامعه محور
مقاله امنیت
مقاله احساس امنیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین انتظارات حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران از پلیس با رویکرد جامعه محوری و تعیین شاخص های آن صورت گرفته است. پژوهش حاضر با توجه به اهداف آن از نظر نوع تحقیق، کاربردی و از حیث روش، توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران سطح عالی ناجا است و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفته و سطح پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان ۸۶٫۸۵ تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین انتظارات حاکمیت از پلیس با رویکرد جامعه محوری پلیس ارتباط معناداری وجود دارد و بر آن نیز تاثیرگذار است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شاخص های ارتقای احساس امنیت عمومی، اجرای یکسان قوانین در جامعه و مدیریت درست بحران های اجتماعی، بیش از ۷۴ درصد در سطح خیلی زیاد ارزیابی شده و سطح معناداری این شاخص ها و سایر شاخص های مربوط به انتظارات حاکمیت از پلیس نیز مورد تایید قرار گرفته است.