مقاله بررسی رابطه بین الگوی رفتار جنسی و سازگاری زوجی زنان با توجه به متغیر تعدیل کننده سن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۷۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین الگوی رفتار جنسی و سازگاری زوجی زنان با توجه به متغیر تعدیل کننده سن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله الگوی رفتار جنسی
مقاله سازگاری زوجی
مقاله ناخشنودی جنسی
مقاله سن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرد زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش بمنظور بررسی رابطه بین الگوی رفتار جنسی و سازگاری زوجی زنان با توجه به متغیر تعدیل کننده سن در کارکنان زن بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران می باشد. حجم نمونه این پژوهش شامل ۱۰۰ زوج (۱۰۰ نفر از کارکنان زن و همسران شان) بود که به گونه تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش برای گرد آوری داده ها از دو مقیاس الگوی رفتار جنسی و مقیاس عملکرد خانواده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین ناخشنودی جنسی زنان و سازگاری زوجی خانواده همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد. بین ناخشنودی جنسی مردان و سازگاری زوجی خانواده همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد. بین سازگاری زوجی (و مولفه های آن) زنان و سازگاری زوجی (و مولفه های آن) مردان رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که یکی از مهم ترین عوامل در زندگی زناشویی، نحوه رفتار جنسی زوجین است که تعیین کننده ترین عامل در سازگاری زوجین و بهبود سلامت روان شان می باشد.