مقاله بررسی رابطه بین افسردگی مادر با شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول تیر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین افسردگی مادر با شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله شاخص های رشدی
مقاله نوزاد
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: شرقی افشان
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی میرزایی مهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: تذکری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، افسردگی، رتبه اول را در بین بیماری ها به خود اختصاص داده و شیوع آن در بین زنان به خصوص در سنین باروری حدود ۲۰-۱۰% و حتی بیشتر گزارش شده است. متاسفانه افسردگی مادر، نوزاد را با عوارض رشدی و جسمی متعددی مانند زایمان پره ترم و وزن کم هنگام تولد روبرو می سازد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین افسردگی مادر با شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی ۴۴۵ مادر بارداری که در زمستان سال ۱۳۸۸ جهت زایمان به بیمارستان علوی اردبیل مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به روش آسان (در دسترس) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل ۲ پرسشنامه بود، پرسشنامه مشخصات فردی- اجتماعی مادر، سوابق بارداری و شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان و پرسشنامه افسردگی بک بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۷) و آزمون های تی و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر اساس آزمون بک، ۳۵ نفر (
%۷٫۹) از مادران دچار افسردگی متوسط و بالاتر بودند و بین ابتلاء به افسردگی با شاخص های رشدی بدو تولد نوزادن شامل: وزن (p=0.07)، قد (p=0.04) و دور سر (p=0.08) تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین دو گروه افسرده و غیر افسرده از نظر متغیرهای شاخص توده بدنی مادران (p=0.33) میزان هموگلوبین مادر (p=0.82)، سن مادر باردار (p=0.3)، سن بارداری (p=0.2)، نوبت بارداری (p=0.3)، تعداد فرزندان (p=0.21)، مراقبت های دوران بارداری (p=0.4)، بارداری برنامه ریزی شده (۱=p)، رتبه تولد (p=0.5)، جنسیت نوزاد (p=0.5)، مصرف آهن و مولتی ویتامین (p=0.9)، ویار شدید بارداری (p=0.14)، نوزاد پره ترم (p=0.4) و مواجهه با سیگار (p=0.5) تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان مادران افسرده و غیر افسرده تفاوت آماری معنی داری ندارد و به عبارتی رشد جسمی نوزادان در هر دو گروه همسان است.