مقاله بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان کاشان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان کاشان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس امنیت اجتماعی
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله شهروندان
مقاله کاشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحری پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارخالد امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احساس امنیت اجتماعی به عنوان یک پدیده روان شناختی و اجتماعی، تحت تاثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسان ها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند. هدف کلی این مقاله بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و انواع احساس امنیت اجتماعی (فردی، اقتصادی، سیاسی و جامعه ای) شهروندان می باشد. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، در بین ساکنین ۱۸ سال و بالاتر شهرستان کاشان، در سال ۱۳۹۱ به انجام رسیده است. در این تحقیق از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده و حجم نمونه مورد مطالعه ۳۶۲ نفر می باشد. مهمترین نتایج حاصل از آزمون رابطه بین متغیرهای تحقیق نشان داد که؛ اعتماد اجتماعی شهروندان بر انواع احساس امنیت اجتماعی آنها تاثیرگذار است، بدین صورت که هرچه حجم و میزان اعتماد اجتماعی در جامعه بیشتر باشد به همان میزان انواع احساس امنیت اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل چند متغیره نیز بیانگر این موضوع است که متغیرهای مستقل تحقیق توانسته اند ۲۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی احساس امنیت اجتماعی را تبیین کنند.