مقاله بررسی رابطه بین استفاده از اراضی با بار رسوبی به منظور ارزیابی دقت مدل EuroSEM در بخشی از زیرحوضه آب خیز کارون شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۱۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین استفاده از اراضی با بار رسوبی به منظور ارزیابی دقت مدل EuroSEM در بخشی از زیرحوضه آب خیز کارون شمالی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل
مقاله EuroSEM
مقاله رواناب
مقاله فرسایش
مقاله کارون شمالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیل مقدم بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی دشتکی شجاع

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای تعیین رواناب و فرسایش برای انجام کارهای حفاظتی، به یک مدل دینامیکی نیاز می باشد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی مدل  EuroSEMبرای اندازه گیری میزان رواناب، فرسایش و رسوب در بخشی از زیر حوضه آب خیز کارون شمالی در شرایط متفاوت پوشش گیاهی می باشد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، یک مدل تک رخ داد فراگیر بوده و بر اساس فرآیند فرسایش و رسوب شبیه سازی شده است. برای ارزیابی توانایی مدل جمع آوری داده های واقعی دبی رواناب و رسوب از سرریز مستطیلی شکل آهنی که در انتهای خروجی زیرحوضه مورد مطالعه نصب گردیده بود، استفاده شد. برای شبیه سازی مدل پارامترسنجی، واسنجی و اعتبارسنجی انجام شد و با استفاده از شاخص های ضریب تبیین و کارایی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج واسنجی (رخ دادهای ۵ و ۲۵ آذر) نشان داد که بهترین واسنجی هیدروگراف ها با کاهش حرکت مویینگی خالص موثر و افزایش رطوبت قبل از بارندگی و بهترین واسنجی نمودار رسوب ها با افزایش چسبندگی ذرات خاک، ضریب زبری مانینگ شیار و بین شیار و کاهش فرسایش پذیری خاک صورت گرفت. نتایج اعتبارسنجی (رخ دادهای ۱۶ اسفند، ۸ فروردین و ۱ اردیبهشت) مدل نشان داد که مدل EuroSEM، میزان کل رواناب و شدت اوج رواناب را به خوبی شبیه سازی می کند. شاخص های ارزیابی نشان می دهند که برآورد رواناب و رسوب مدل به نسبت خوب می باشد که شاخص های مختلف نتایج متفاوتی ارایه می نمایند. هیدروگراف ها و نمودار رسوب های شبیه سازی مدل نسبت به آن چه مشاهده شده، از شدت بارندگی بیشتر پیروی می کنند. مقدار کل رواناب بین ۱٫۲۲-۶٫۳۷ میلی متر در ۱ هکتار و مقدار کل رسوب خروجی بین ۲٫۳۲-۱۸ تن در هکتار در رخدادهای مورد مطالعه مشاهده گردید. نتایج شبیه سازی مدل نشان داد که در هر سناریو با افزایش پوشش گیاهی در هر واحد از ۵ آذر به ۸ فروردین فرسایش خاک کاهش یافت. فرسایش شیاری در طول دوره زمانی رشد از ۰٫۱۶-۰٫۵۴ تن در هکتار افزایش و برعکس فرسایش بین شیاری از ۳٫۴۵-۴٫۲۸ کاهش یافت.