مقاله بررسی رابطه بین اخلاق کار و ادراک برابری در اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین اخلاق کار و ادراک برابری در اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق کار
مقاله ادراک برابری
مقاله اساتید و کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زین العابدین
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی ارتباط بین اخلاق کار و ادراک برابری در اساتید و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی کشور هدف اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود. که داده ها به صورت میدانی جمع آوری شد؛ جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی کشور بودند (N= 60000). نمونه آماری این تحقیق شامل ۸۰۰ استاد و کارمند بودند (حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین شد) که به روش تصادفی – خوشه ای از میان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. از میان پرسشنامه های ارسالی ۵۶۹ پرسشنامه عودت داده شد. برای سنجش اخلاق کار از پرسشنامه ای خلاصه شده علی (۱۹۹۸) و برای اندازه گیری میزان ادراک برابری از پرسشنامه ادراک برابری کارکنان استرون (۱۳۷۵)، استفاده شد. برای تعیین روایی، پرسشنامه های مذکور در اختیار تعدادی از اساتید بخش الهیات و معارف اسلامی و تعدادی از افراد صاحبنظر که در این زمینه تخصص داشتند قرار گرفت و نظرات آنان پیرامون تک تک سوالات اعمال گردید. پایایی درونی پرسشنامه ها در یک گروه نمونه، از طریق روش آماری آلفای کرونباخ (۰٫۸۳) و پایایی زمانی از طریق آزمون مجدد (۰٫۷۶) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده شد به طوری که برای توصیف صفات کیفی از درصد و فراوانی و صفات کمی از شاخص های تمایل به مرکز و پراکندگی استفاده شد. همچنین از آمار استنباطی با توجه به اهداف تحقیق و نوع داده ها از آزمون های (تست t، ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از حداکثر میانگین نمره ۵ برای اخلاق کار، میانگین کل آزمودنی ها، ۴٫۰۹ با انحراف استاندارد ۰٫۴۸ بود. و از حداکثر میانگین نمره ۵ برای ادراک برابری، میانگین کل آزمودنی ها، ۲٫۸۰ با انحراف استاندارد ۰٫۷۰ بود. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین اخلاق کار و ادراک برابری ارتباط مثبت معنی داری (a<0.001، r= 0.28) وجود دارد.