مقاله بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرایی
مقاله زنان
مقاله عملکرد جنسی
مقاله ناباروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده خیبری شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: حروف قناد معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حکم آبادی محمدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناباروری با استرس فیزیکی و روان شناختی و نیز کمال گرایی اغلب با خود ارزیابی های انتقادی همراه است. بنابراین هر دوی این مولفه ها با افزایش استرس، باعث اختلالاتی در عملکرد جنسی می شوند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور شهر مشهد انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی- توصیفی در سال ۹۱ بر روی ۲۰۰ زن نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. افراد با استفاده از مقیاس کمال گرایی (MPS) و پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۰۱ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین ابعاد کمال گرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) با عملکرد جنسی زنان نابارور، ارتباط منفی و معناداری وجود داشت (۰٫۰۰۱>p)؛ یعنی هرچه میزان کمال گرایی افزایش یابد، میزان عملکرد جنسی در زنان نابارور کاهش می یابد. در تعامل ابعاد کمال گرایی، کمال گرایی جامعه مدار پیش بینی کننده معنادارتری برای عملکرد جنسی بود (۰٫۰۱۴=p).
نتیجه گیری: ابعاد کمال گرایی به خصوص جامعه مدار باعث می شود تا زنان نابارور علاوه بر استرس هایی که به دلیل ناباروری خود تحمل می کنند، تحت تاثیر تنش افزونی به دلیل افکار کمال گرایانه خود قرار گیرند. بنابراین اضطراب بیشتر، منجر به افت عملکرد جنسی آن ها می شود.