مقاله بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی شهر خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش پرستاری از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی شهر خرم آباد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله فرسودگی شغلی
مقاله پرستاران زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوندی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی یزدان
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزادگان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال های اخیر سازه نوینی تحت عنوان سرمایه اجتماعی توجه خاصی را به خود جلب کرده است. مطالعات انجام شده در زمینه فرسودگی شغلی نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی می باشد؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با فرسودگی شغلی در میان پرستاران زن انجام شد
روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه پرستاران زن شاغل در بیمارستان های دانشگاهی خرم آباد در سال ۱۳۹۲ بودند و ۱۸۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای انتخاب حجم نمونه از هر بیمارستان از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ابعاد سرمایه اجتماعی پانتام و فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده به کمک روش های آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و روش های آماری استنباطی شامل ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران همبستگی معناداری وجود دارد، همچنین ابعاد سرمایه اجتماعی می توانند ۲۳% واریانس فرسودگی شغلی پرستاران را تبیین کنند، به طوری که مولفه های روابط اجتماعی غیررسمی با بتای -۰٫۳۶۷ و تنوع در معاشرت ها و دوستی ها با -۰٫۶۳۶ در پیش بینی نتایج موثر هستند اما بین مولفه های اعتماد با بتای ۴۷%-، بخشش و روحیه داوطلبی -۰٫۰۰۸ و رهبری و مشارکت مدنی -۰٫۲۳۲ در پیش بینی نتایج موثر نبودند.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین سرمایه اجتماعی و فرسودگی شغلی، به نظر می رسد سرمایه اجتماعی از طریق کاهش فرسودگی شغلی باعث ارتقای عملکرد پرستاران شود؛ لذا به نظر می رسد تلاش در جهت افزایش و ارتقاء ابعاد سرمایه اجتماعی در میان پرستاران، ضروری است.