مقاله بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ابعاد توانمندی روان شناختی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت پرستاری از صفحه ۴۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ابعاد توانمندی روان شناختی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندی روان شناختی
مقاله ساختار سازمانی
مقاله مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیحی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی پور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی نیا حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توانمندسازی روش نوینی برای بقای سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. به منظور بالاتر بردن کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده در ساز مانهای بهداشتی، ابعاد ساختاری آنها از عواملی است که می تواند در توانمندسازی کارکنانشان موثر واقع شود.
هدف: تعیین رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که به صورت مقطعی در سال ۹۰-۱۳۸۹ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است. نمونه پژوهش کلیه کارکنان شاغل (نفر ۶۰۰) در واحدهای دانشگاه (بیمارستان های سطح شهر مشهد، دانشکده های آموزشی، معاونت های ستادی و شبکه های بهداشت و درمان) بوده اند. روش نمونه گیری بصورت طبقه ای و تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری داده ها مشتمل بر ۲ پرسشنامه استاندارد توانمندسازی (اسپیرتز) و پرسشنامه ساختار سازمانی (استیفن رابینز) بوده است ضریب آلفای کرونباخ سوالات توانمندی (۰٫۸۹) و ابعاد ساختار سازمانی، بین (۰٫۷۱) تا (۰٫۸۳) تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و آزمون کلمگروف اسمیرنوف و نرم افزار ۱۱ SPSS استفاده شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که ارتباط معنی داری بین ابعاد ساختار سازمانی و توانمندی روانشناختی کارکنان وجود ندارد (۰٫۲۸=P و ۰٫۰۴۶=r). بین شغل و سطح تحصیلات، رسمیت و احساس معنی دار بودن کار و رسمیت و احساس شایستگی ارتباط معنی داری وجود داشت (۰٫۰۵>P).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها به مدیران پیشنهاد می شود روش های انگیزشی در کارکنان دارای سطح تحصیلی بالاتر ازکارشناسی مورد توجه قرار دهند و با روش های توسعه و غنی سازی شغل زمینه افزایش توانمندی آنان را فراهم آورند.