مقاله بررسی رابطه بیان دو نشانگر Bcl-2 و COX-2 در لیکن پلان دهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بیان دو نشانگر Bcl-2 و COX-2 در لیکن پلان دهانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله COX-2 ،Bcl-2
مقاله لیکن پلان دهانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: شهلا مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف:(Cyclooxygenase-2 (COX-2 آنزیم اصلی در فرآیندهای التهابی است. افزایش همزمانB cell CLL/lymphoma-2 (BCL-2) و COX-2 در برخی بدخیمیها نشان داده شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بروز این دو نشانگر در لیکن پلان دهانی (OLP) و نقش احتمالی آنها در بروز تغییرات دیسپلاستیک می باشد.
روش بررسی: این مطالعه آزمایشگاهی بر روی ۴۷ بلوک پارافینی با تشخیص OLP و ۱۶ نمونه  Irritation Fibroma (گروه شاهد) انجام گردید و مارکرهای COX-2 و Bcl-2 از طریق رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی در نمونه های فوق مورد ارزیابی قرار گرفتند. از نمونه های کولیت اولسراتیو برای کنترل مثبت COX-2 و از بافت لوزه برای Bcl-2 استفاده شد. از ضریب همبستگی Spearman جهت استنباط بین بروز مارکرها  Cox-2 و Bcl-2 با شدت دیسپلازی و سایر پارامترهای هیستولوژیک استفاده گردید. از آزمون  Mann-Whitney جهت مقایسه دو گروه مورد و شاهد استفاده شد.
یافته ها: در بررسی حاضر بین شدت انفیلترای التهابی تحت اپیتلیالی و شدت دژنرسانس میعانی لایه بازال ارتباط معنادار به دست آمد (۰٫۰۴۸=P). تفاوت معنادار در بیان دو مارکر Bcl-2 و COX-2 در دو گروه مورد و شاهد تنها در مورد انفیلترای التهابی تحت اپی تلیالی مشاهده شد (۰٫۰۰۳=P، P<0.001). میزان و شدت بیان دو نشانگر فوق در ارتشاح التهابی تحت اپی تلیالی با یکدیگر نیز ارتباط معناداری نشان دادند (۰٫۰۱۳=P، ۰٫۰۱۹=P).
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشانگر نقش موثر Bcl-2 در کاهش اپوپتوز در ارتشاح التهابی بر خلاف اپیتلیوم است. همچنین با توجه به نتایج فوق، شاید بتوان ادعا کرد که این دو نشانگر به صورت غیر مستقیم از طریق تداوم التهاب سبب بروز تخریب لایه بازال و فعال شدن مکانیسم های کارسینوژنز مرتبط با آن باشد.